O društvu
Že leta 2002 se je skupina ljudi iz Josipdola in okolice, ki jim ni bilo vseeno propadanje kulturne dediščine, zbrala v študijskem krožku pod pokroviteljstvom Centra za socialno delo Radlje ob Dravi. Po temeljiti proučitvi virov o steklarni, ki je stala v kraju, ter primerjavi z že obstoječimi podobnimi objekti, smo na platoju nad Kulturnim domom v Josipdolu postavili steklarsko peč. V okviru krožka smo obiskali muzej na Avstrijskem Štajerskem v Bernbachu in steklarno v Rogaški Slatini. Ker pa je ostalo mnogo idej iz krožka neuresničenih, smo pričeli razmišljati o preoblikovanju krožka v Kulturno etnološko in turistično društvo. Res smo 05.03.2004 organizirali ustanovni občni zbor, ki se ga je udeležilo 28 občanov, ki so vsi postali člani društva, ki pa jih je danes že preko 70. V Statut smo zapisali, da je KET samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničujejo interese na področju kulture, etnologije in turizma in s tem prispevajo k bogatenju kulturnega življenja v svojem ožjem in širšem okolju, skrbijo za ohranjanje etnološke tradicije in turističnega razvoja kraja. Društvo je vpisano v register društev, ki ga vodi Upravna enota Radlje ob Dravi pod zap. štev. 178. Sedež društva je v Josipdolu v Kulturnem domu. Osnovni namen društva je razvijanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti, vzgoje in izobraževanja, posredovanje in varovanje kulturnih vrednot, skrb za etnološke posebnosti, raziskovanje zgodovine in vključevanje v razvoj turističnih znamenitosti in posebnosti.. Društvo v vseh letih sodeluje na občinskih razpisih za sofinanciranje programov kulture v občini Ribnica na Pohorju, ter je tako že pridobilo nekaj sredstev, s katerimi smo lahko nadaljevali delo. Seveda bi bila ta sredstva preskromna, zato jih nekaj pridobimo tudi od sponzorjev in donatorjev. Poleg steklarske peči, ki smo jo postavili že v krožku, je društvo peč pokrilo s streho, uredili smo tudi kamnoseški plato s kamnoseško uto, kot so jo poznali v kamnolomu za nadaljnjo obdelavo kamna. Postavili smo tudi starinski stroj za izdelavo kock. Na zgornjem delu muzeja na prostem pa smo že postavili tudi vodno rižo. Tudi vmesni platoji bodo počasi pridobili svojo končno podobo, ki je razvidna iz oglasne table na začetku muzeja. Prepričani smo, da bo postavitev in oživitev tako nastale muzejske zbirke pomemben razvojni moment v kraju na področju oživljanja turistične dejavnosti in začetek oživitve zgornjega dela naselja Josipdol. Ob postavitvi objektov muzejske zbirke na prostem pripravljamo tudi etnološko kulturne prireditve, kjer predstavljamo življenje nekoč v kraju skozi tri gospodarske dejavnosti: steklarstvo, kamnoseštvo in gozdarstvo. Imenujemo jih preprosto Josipdolški večeri, v njih pa so se predstavili tudi že kulturni ustvarjalci, člani KET.
Izvedba: mp-design.si