Prevod spomenice
SPOMENICA K POLOŽITVI TEMELJNEGA KAMNA ZA ŠOLO, V ŠOLSKI OBČINI RIBNICA

KRAJ: RIBNICA NA ŠTAJERSKEM - AVSTRIJA, LETA 1878, 3. MAJ


Šolska občina ribnica je večji del sestavljena iz občine Ribnica, en del zavzema Janževski vrh - ARLBERG in posamezni kmetje iz občine Sv. Anton in občine Orlica (KRETZENBACH)


OBČINSKI ŠOLSKI SVET TAČAS SESTAVLJAJO:

Gospod JULIUS V. GASTEIGER - steklarnar (kot predsednik)

RUDOLF TOMMASI - trgovec (kot podpredsednik in krajevnošolski nadzornik)

JOSEF ZIRNGAST - nadučitelj

ADOLF STABER - učitelj verouka (kaplan v Ribnici)

FILIPP STREICHER - gostilničar

CARL PUHR - gostilničar in mesar

LUCAS DERSETSCHNIG - posestnik

GREGOR OHSCEINIG - posestnik


Tukajšnja osnovna šola je trirazredna. Sedaj je zasedeno samo mesto nadučitelja. Dosedanje šolsko poslopje, hiša št. 4, na cerkvenem trgu v Ribnici, je majhna pritlična zgradba, katera ima poleg enega šolskega razreda za 60-80 otrok še skromno učiteljsko stanovanje in mu pripada še samo majhno dvorišče in vrt.

STRAN 2

Za drugi razred se je morala najeti soba v privatni hiši, medtem ko se tretji razred zaradi pomanjkanja prostora ni mogel odpreti. Šolski svet pripravlja že dolgo časa obnovitev in povečanje šole, vendar je njena gradbena možnost zelo majhna. Potrebno jo je porušiti do temeljev, ker bi bila nadaljna povečava zgradbe in njenega potrebnega prostora preskromna. Končno je šolski svet leta 1875 dosegel nesporno last zgradbe z dvoriščem v poravnavi s cerkvenim predstojnikom Ribnice. Tako je krajevni šolski svet 9. oktobra 1873 leta sklenil, da kupi tako imenovano Močnikovo posest, zapisano v zemljiški knjigi v Radljah, pod številko 24/BAD PISCHENSTEIN, in tukaj zgradi novo šolo. Zemljišče po izmeri katastra 595 kvadratnih metrov je bilo po zadnjih lastnikih od ANTONA in JOZEFE RITSCHNIG, po notarskem aktu v Radljah, z dne, 16. oktober 1873, kupljeno za F 1000. Primerno velikemu številu otrok, je šolski svet odločil,

STRAN 3

da zgradi šolo s tremi učilnicami, vsako za 100 učencev, stanovanje za nadučitelja z dvema sobama, s kuhinjo, kamro za hrano, eno sobo za podučitelja in eno sobo za učiteljska druženja, itd... Šola naj bo enonadstropna in grajena pod zakonskim nadzorom šolske gradnje. Posebna skrb naj bo namenjena solidarnosti in smotrnemu preprečevanju nepotrebnega razkošja. Poleg tega naj se vzame v obzir ureditev sadjarske šole, telovadišča in zelenjavnega vrta. V začetku leta 1874 so se pod dnevno prisotnostjo vseh članov vaške šolske skupnosti in ostalih krajanov občine Ribnica in Janževskega Vrha, pričele priprave na gradnjo. Sedanji predsednik in njegov namestnik sta začasno posodila denar za nakup večjega dela materiala. Sprejeli so dovoljenje okrajnega šolskega sveta Radlje za izbrano gradbišče in od krajevnega šolskega sveta gradbeni načrt s proračunom arhitekta gospoda LUDWIGA WALZERJA iz Maribora ter navodila za potrebno oskrbo gradbenega odloka.

STRAN 4

Nasprotne okoliščine, ki so se krajevnemu šolskemu svetu v napredovanju zoperstavile, so odložile gradbenja izvajanja. Medtem so se spremenile razmere v šolskem okolišu Lehen, saj se je veliko, prej pod Ribnico šoloobveznih hiš izpisalo, ker so se vpisali v tovarniško šolo steklarne v Josipdolu (JOSEFSTAL). S tem se je število Ribniških šoloobveznih otrok znatno zmanjšalo in s tem so postale prej predvidene učilnice prevelike. Glede na to je bil dne, 5. marca 1875 leta sestavljen nov osnutek za gradnjo šolskega poslopja. S tem so seznanili pooblaščenega stavbenika JOSEFA HOLZERJA iz Maribora, da mora še posebej paziti na stroške gradnje šolskih sob in se držati predpisanih dovoljenih mer, in kjer je možno, brez škode solidarnosti zgradbe, štediti na izdatkih.

STRAN 5

Tako sestavljen plan in proračun krajevnega šolskega sveta je bil dne, 27. junija 1876 dokončno dogovorjen in dan okrajnemu šolskemu svetu v potrditev dovoljenja. Po vložitvi le tega je na seji 10. decembra 1876 stekel dogovor o pokrivanju gradbenih stroškov. Skupaj z nakupom zemljišča so znašali F 9.411,04 za staro šolo, katera se bo po končanju nove zgradbe prodala, je predviden skupiček F 2.500,-. Na prostovoljnih zneskih in darilih so predvideli F 1.000,-, znesek pa je bil že skoraj dosežen z darilom njegovega veličanstva, kralja FRANZA JOSEFA II., ter s strani tukajšnjih in zunanjih prijateljev šol. Nepokriti preostanek F 5.911,04 je bil razdeljen po obstoječem razdelitvenem merilu med takrat šoloobvezne občine. Na občino Ribnica v višini F 4.034,28, na Janževski Vrh (Johannisberg-Arlberg) F 1.832,43 in na Sveti Anton (St. Anton) F 44,33,-. Ker občine svojih prispevkov

STRAN 6

niso takoj odvedle, saj niso bile v stanju, je krajevni šolski svet po pridobljenem dovoljenju od deželnega odbora, pri hranilnici v Mariboru, najel posojili v višini F 6.000,-, s 6% obrestno mero in z 20 letnim odplačilom. Po kritju gradbenih stroškov so bila razpisana gradbena dela in predana gradbenemu vodstvu gospoda RUDOLFA TOMMASIJA, kateri je bil na seji dne, 1. marca tega leta, najmanj zahteven. 25. aprila je bil prvi urez z lopato in danes se polaga temeljni kamen in zato ta spomenica, ki bo shranjena v steklovini (vložena v stekleni tulec). Bog čuvaj in blagoslovi to delo in ga pripelji k dobremu koncu, da bo stal dolgo kot kraj izobraževanja in napredka v blagoslovu za sedanjo in prihodnjo generacijo.

Po tolikem trpljenju se z veseljem podpišem -

JULIUS GASTEIGER

RUDOLF TOMMASI

JOSEF ZIRNGAST
(nadučitelj)

KARL PUHR

FILIPP STREICHER

Nasprotniki napredovanja in
izobraževanja so padli, zato
bo položen temeljni kamen
za veliko delo.Prevod iz deutch kurrent: JANA LADINEK

Lehen, dne, 30. marec 2006
Izvedba: mp-design.si